Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng quản trị thiết bị, Trường Đại Học Giao thông vận tải
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 2D3, Văn Thánh Bắc , phương 25, quận Bình Thạch, Tp.HCm
Điện thoại 0835120538
Fax 0838980456
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)