Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Yến Sơn
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại 0853763666
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)