Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phù Ninh
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại 0913099769
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)