Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy Ban Nhân Dân Xã Hua La
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Bản Sàng, xã Hua La, thành phố Sơn La
Điện thoại 02123854005
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)