Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
Điện thoại 0968813681
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)