Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA ĐTXD công trình Cầu qua kênh Thốt Nốt, phường Thốt Nốt
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Ban QLDA ĐTXD công trình Cầu qua kênh Thốt Nốt, phường Thốt Nốt, khu vực Long Thạnh 2
Điện thoại 07103851371
Fax 07103610505
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)