Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu ỦY BAN NHÂN DẪN XÃ MAI SƠN
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ XÃ MAI SƠN, HUYỆN YÊN MÔ TỈNH NINH BÌNH
Điện thoại 0229869422
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)