Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Binh chủng Đặc công
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì
Điện thoại 069582479
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)