Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông
Phân loại trực thuộc Bộ ban ngành
Địa chỉ Xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại 0975898977
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)