Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Số 1 Tô Hiệu
Điện thoại 02433825794
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)