Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI I
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Số 92 đường Võ Thị Sáu
Điện thoại 02436227074
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)