Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM - CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Tổ 93, khu 9B
Điện thoại 0333865045
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)