Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV-CTCP
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Số 193 đường Nguyễn Huy Tưởng
Điện thoại 0462876666
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)