Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án và giải phóng mặt bằng quận Sơn Trà
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ 02 Đông Giang - quận Sơn Trà - thành phố Đà Nẵng
Điện thoại 02363946731
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)