Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Phổ Yên
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Phường Ba Hàng - thành phố Phổ Yên
Điện thoại 0982867055
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)