Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ TDP4
Điện thoại 02613581999
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)