Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Thôn Nam Sơn
Điện thoại 0908016062
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)