Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh.
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ TDP Trung Trinh
Điện thoại 02323872050
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)