Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 15 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại 0422132140;0438293153
Fax 0438293173
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)