Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Trung tâm Công nghệ Thông tin
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Tòa nhà C3 Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Điện thoại 0438687378
Fax 0438687441
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)