Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện M'Drắk
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Thị trấn M'Drắk, huyện M'Drắk, tỉnh Đắk lắk
Điện thoại 02623731927
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)