Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Đà Bắc
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Tiểu khu Liên Phương, thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại 02183827609
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)