Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sông Lô
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại (0211)3644739
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)