Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MỸ SƠN
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Thôn Phú Thạnh, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại 02593.853470
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)