Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC NGUYÊN PHÁT
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Số 72/2 Đinh Công tráng
Điện thoại 0945873287
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)