Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu ĐOÀN KINH TẾ - QUỐC PHÒNG 356/QK2
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ bản Pờ Xa, xã Pa Vây Sử, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Điện thoại
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)