Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án ĐTXD doanh trại Trung tâm bảo đảm kỹ thuật/Vùng 2 Hải quân và Hải đội 1/Lữ đoàn 125; Doanh trại Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ 38 Điện Biên Phủ
Điện thoại 069815643
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)