Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Công nghệ thông tin/TCHC
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Số 5, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại 069536228
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)