Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đông Hòa
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Đường Âu Cơ
Điện thoại 02573532279
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)