Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Cấn Hữu
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Điện thoại 02433949492
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)