Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT THIẾT BỊ VIETTEL
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Thôn An Bình
Điện thoại 024.626.503.65
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)