Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án ĐT-92/Binh chủng Thông tin liên lạc.
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Số 1 Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại 069696838
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)