Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Vật tư, Phòng Kỹ thuật - Sư đoàn 372, QC Phòng Không – Không Quân
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ 81, đường Duy Tân
Điện thoại 0985.215.483
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)