Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Văn phòng HĐND&UBND huyện Kim Động
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ 408 đường Nguyễn Bình
Điện thoại 02213811304
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)