Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Điện Thọai Tây TP
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ SỐ 2 Hùng Vương Phường 1 Quận 10
Điện thoại 0838271896
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)