Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 2 HẢI PHÒNG
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Thôn Do Nha
Điện thoại 02253871589
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)