Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ PHÚ MỸ
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ số 412 đường Độc Lập – Khu Phố Vạn Hạnh
Điện thoại 02543876779
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)