Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Văn phòng HĐND và UBND thành phố Thanh Hóa
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Đại lộ Nguyễn Hoàng
Điện thoại 02373852331
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)