Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Văn phòng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ 83 Nguyễn Chí Thanh
Điện thoại 0982054488
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)