Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.
Điện thoại 0912364616
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)