Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Hội đồng bồi thường GPMB dự án: Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 524, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Trụ sở UBND huyện
Điện thoại 0912163323
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)