Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu VĂN PHÒNG BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ DUNG QUẤT VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG NGÃI
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Khu kinh tế Dung Quất
Điện thoại 02553649127
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)