Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Chi Lăng
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Khu Than Muội, Thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại 02053821378
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)