Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hải Châu
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Số 270 Trần Phú
Điện thoại 02363562991
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)