Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ 04 Phan Chu Trinh
Điện thoại 02583827132
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)