Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Đại học Y Dược
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Phố Nguyễn Quý Đức- Thanh Xuân Bắc- Thanh Xuân- Hà Nội
Điện thoại 02438541012
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)