Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Hải Lăng
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ 21 Bùi Dục Tài, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng
Điện thoại 0913485613
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)