Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đầm Hà
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Phố Lê Lương
Điện thoại 02033880104
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)