Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Quảng Yên
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Số 29 phố Ngô Quyền
Điện thoại 0333680531
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)