Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Khu Quản lý đường bộ III
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Số 16 Lý Tự Trọng thành phố Đà Nẵng
Điện thoại 05113821854
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)